chudai xnxx

xxx video download
xxx video download
watch xxx free in hd

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd
watch xxx free in hd
freexxxvideosporn
xxxsextresxxx
telexxxporn bozpornxxx

pornvixxx

sexporntubexxx

xxx video download

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ວັນທີ 1 ມີຖຸນາ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

     ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ພວຕແມ່ນການຈັດຕັ້ງໃນໂຄງ ປະກອນກົງຈັກຂອງການປົກຄອງແຂວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ໃນການ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສູນກາງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການຄົ້ົນຄວ້າ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກນິກ- ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

vໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

  • ໜ້າທີ່

1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ,ມະຕິ,   ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃຫ້ກາຍ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງແຜນການ, ແຜນຍຸດທະສາດ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບຂອງ, ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ;

3. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງພະແນກ ໃຫ້ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

4. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ພ້ອມທັງ ງົບປະມານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງພະແນກ ຕາມພາລະໜ້າທີ່ ຂອງຕົນນໍາສະເໝີ ຕໍ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງເພື່ອຂໍອະນຸມັດ;

5. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບ, ບໍາລຸງສ້າງ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນ,ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແລະ ປະຕິ ບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ໃຫ້ຄວາມແນະນໍາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ໃນສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງແນວ ທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ໃນຂະແໜງການ ຂອງຕົນ;

7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ໄປເຜີຍແຜ່ລົງສູ່ຮາກຖານໃຫ້ທັນການ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ຮັບຜິດຊອບ ເກັບກໍາ, ບໍລິການ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ຢ່າງເປັນລະບົບ;

8. ສັງລວມ ລາຍງານ ແລະ ວິໄຈບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂ ໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາຕາມ ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ.

9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ ຢ່າງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ແບບແຜ່ນວິທີເຮັດວຽກ, ການປະສານງານຂອງພະແນກ ໃຫ້ລະ ອຽດຈະແຈ້ງ ເພື່ອນໍາສະເໜີ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໂດຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ;

11.​ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຂອງບຸກຄົນ, ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫລືອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີບັນຫາດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມາດຕະ ຖານ ແລະ ການວັດແທກ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

12. ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ແນະນໍາບັນດາພາກສ່ວນທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊິ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການ ວັດແທກ;

13. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການ ມອບໝາຍ ຂອງຄະນະນໍາ ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ;

 14.​ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

  • ຂອບເຂດ ແລະ ສິດ

1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ໂຄງການສະເພາະ ຂອງ ພະແນກ;

2. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ບົດແນະນໍາໃຫ້ຂະ ແໜງສາຍຕັ້ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ;

3. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບ ຄໍາເຫັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ;

4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ຂະແໜງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພັກ ອໍານາດ ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງວຽກງານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ ບົນພື້ນຖານ ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຂອງຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຄະນະພັກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງວຽກງານ;

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ພັດ ທະນາ ແລະ ບ້ານ;

7. ເລືອກເຟັ້ນ ເອົາຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ທີ່ເໝາະສົມຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະເໜີ ແລະພິຈາລະນາ ນໍາໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ;

8. ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການ ແລະ ບໍລິການທີປຶກສາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານ ລະບຽບກົດໝາຍ;

9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສິນ ຂອງລັດທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດຕິດກັບ ແລ້ວຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

10. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜງ, ຍົກຍ້າຍ, ຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ພາຍໃນພະແນກ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ;

11.ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ຄະນະກໍາມະການວິຊາການ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງວຽກງານ ຕາມການຊີ້ນໍາ ຂອງກະຊວງໂດຍເຫັນດີຈາກອໍານົດການປົກຄອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ;

12. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ເຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ ນໍາໃຊ້ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ທີ່ເໝາະສົມ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

13. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາກັບອົງກອນຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາ ການສະໜັບ ສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ;

14. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ.

    

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິິທີນ

July 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

285784
ມື້ນີ້
ມື້້້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທີດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໜົດ
105
123
905
283513
4631
4603
285784

Your IP: 192.168.21.254
2021-07-31 11:16

ແຜນທີ