chudai xnxx

xxx video download
xxx video download
watch xxx free in hd

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd
watch xxx free in hd
freexxxvideosporn
xxxsextresxxx
telexxxporn bozpornxxx

pornvixxx

sexporntubexxx

xxx video download

ເຜີຍແຜ່ແຜນການຄົ້ນຄ້ວາ(ເຕົາຝືນ)ຂອງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່.

ເຜີຍແຜ່ແຜນການຄົ້ນຄ້ວາ(ເຕົາຝືນ)ຂອງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໜ່.

          ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີເອກະສານສໍາຄັນກ່ຽວກັບວິທີການ ເຮັດເຕົາຟືນ ເພື່ອເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາຊິວະມວນ ໂດຍນໍາໃຊ້ເສດໄມ້ແຫ້ງ, ເຟືອງແຫ້ງ, ຫ້ຍາແຫ້ງ ແລະ ໃບໄມ້ເປັນເຊື້ອເພີງເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຮັັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິ່ງເພື່ອນນໍາໄປໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊົມໃຊ້ເຕົາຟືນແບບປະຍັດ ໃນນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ພ້ອມກັນສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຖາມ-ຕອບ ທາງທິມງານມາຈາກພະແນກວັດສະດຸໃໜ່ກໍ່ໄດ້ມອບເຕົາຝືນໃຫ້ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີີ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຍັງໄດ້ເນາະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ເຕົ້າຟືນແບບປະຍັດມີ 6 ຂັ້ນຕອນຄຶ້:

1 ກະກຽມຟືນ ຫຼື ເສດໄມ້ອື່ນໆ: ຄວນນໍາໄມ້ຟືນ ຫຼື ເສດໄມ້ອື່ນໆທີ່ແຫ້ງດີມາເປັນເຊື້ອໄຟຫຸງຕົ້ມ.

2 ນໍາຟືນ ຫຼື ເສດໄມ້ເຂົ້າໃນເຕົາ: ນຳຟືນທີ່ເປັນດົ້ນຍ່າວເຂົ້າໃນຊອງປ່ອນຟືນທາງດ້ານໜ້າຂອງເຕົາໃຫ້ໄດ້ປະມານພໍດີ ບໍ່ຫຼາຍ ບໍ່ນ້ອຍເກີນໄປ.

3 ດັງໄຟໃນຜົ້ງເຕົາ: ຄວນນໍາໃຊ້ໄມ້ຟືນ ຫຼື ເສດໄມ້ອື່ນໆທີ່ແຫ້ງດີມາເປັນເຊື້ອໄຟຫຸງຕົ້ມ.

4 ການຕັ້ງໝໍ້: ຫຼັງຈາກໄຟລຸກປົກກະຕິແລ້ວ ໃຫ້ນໍາເອົາໝໍ້ທີ່ກຽມໄວ້ ມາຕັ້ງໃສ່ດ້ານເທິ່ງຂອງເຕົາ ແລະ ຄວນໝໍ້ໃຫ້ຢູ່ເຄິງກາງພໍດີ.

5 ກວາດຂີ້ເຖົ່າອອກຈາກເຕົາ: ຄວນອານະໄມຂີ້ເຖົ່າເປັນປະຈໍາດ້ວຍການກວາດໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸ ແລ້ວນໍາໄປໃສ່ພືດປູກ.

6 ຂີ້ເຖົ່າເປັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ພືດ: ຂີ່ເຖົ່າເປັນຝຸ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພືດຜັກຄວນນໍາເອົາເຖົ່ານັ້ນ ໄປໃສຜືດໃນສວນ     ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ທົ່ວໄປ.